Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Matematik B

A-MATB-U2 Matematik B
Kursustype Obligatorisk kursus
Studieretning Adgangskursus
Udbydes

Efterår 1.+2. kvarter

Forår 3.+4. kvarter

Point (ECTS) -
Undervisningssprog Dansk
Undervisningsform Holdundervisning
Forudsætninger Det forudsættes, at den studerende har aflagt folkeskolens afgangsprøve for 10. klasse i matematik med mindst karakteren 02.
 

  Faglige mål

  De studerende skal kunne:

  - operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operationer

  - håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold

  - oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig beskrivelse

  - anvende simple statistiske modeller til beskrivelse af data fra andre fagområder

  - anvende funktionsudtryk i opstilling af matematiske modeller på baggrund af data eller viden fra andre fagområder, kunne analysere matematiske modeller, foretage fremskrivninger og forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modeller

  - anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræsentationer af denne

  - opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske problemer i planen baseret på en analytisk beskrivelse

  - gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser

  - demonstrere viden om matematikanvendelse inden for naturvidenskab og teknik

  - demonstrere viden om fagets metoder og identitet

  - kommunikere aktivt i, om og med matematik i både mundtlig og skriftlig formidling

  - anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt symbolbehandling og problemløsning


   Kernestof

   Gennem kernestoffet skal de studerende opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber.

   Kernestoffet er:

   -regningsarternes hierarki, brøk- og procentregning, reduktion, faktorisering, regler for regning med potenser og rødder, logaritmer og numerisk værdi, ligefrem og omvendt proportionalitet, tilnærmet og eksakt værdi.

   – ligningsløsning både analytisk, grafisk, og numerisk

   forholdsberegninger i ligedannede trekanter, beregninger i retvinklede trekanter og kendskab til beregninger i vilkårlige trekanter

   ̶ analytisk plangeometri; punkt, linje, parabel og cirkel, skæringer og afstande

   ̶ geometrisk og analytisk vektorregning i planen; vektorrepræsentation både med kartesiske og polære koordinater, komposanter, længder og vinkler.

   –deskriptiv statistik, grafisk præsentation af data, anvendelse af regression til bestemmelse af funktionsforskrifter, der beskriver et givet datasæt

   ̶ funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, fortegnsvariation, monotoniforhold, beskrivelse ud fra en grafisk repræsentation, omvendt funktion.

   ̶ karakteristiske egenskaber ved funktioner, lineære funktioner, polynomier, eksponentielle udviklinger og logaritmefunktioner samt sammensatte og stykkevist definerede funktioner, modellering, den harmoniske svingning som eksempel på en funktion

   ̶̶ differentialkvotient; begreberne grænseværdi, kontinuitet og differentiabilitet samt definition og fortolkning af differentialkvotient, tangentligning, væksthastighed, differentialkvotientens sammenhæng med monotoniforhold og tolkning heraf

   ̶ bestemmelse af den afledede funktion for lineære funktioner og polynomier, samt kendskab til den afledede funktion for eksponential- og logaritmefunktioner. Regneregler for differentiation af sum, differens, produkt og kvotient af to funktioner samt funktion multipliceret med konstant og sammensatte funktioner

    
    
   Prøveform Skriftlig + mundtlig, 4 timer / 24 min.
   Skriftlig:
   Eksamen består af to delprøver:
   1. delprøve, 2 time, ingen brug af hjælpemidler bortsetfra udleveret formelsamling.
   2. delprøve, 2 timer, alle hjælpemidler må bruges, bortset fra kommunikation med omverdenen
   Mundtlig: 24 min., alle hjælpemidler må bruges i forberedelsen, bortset fra kommunikation med omverdenen
   Bedømmelsesform Karakter efter 7-trinsskalaen, Ekstern censur
   Elektronisk aflevering
   Ja
   2.delprøve skal afleveres elektronisk
    
    
   Revisionsdato 15/01-2020