Aarhus Universitets segl

Kemi C

A-KEMC-U2 Kemi C
Kursustype Obligatorisk kursus
Studieretning Adgangskursus
Udbydes

Efterår 1.+2. kvarter

Forår 3.+4. kvarter

Point (ECTS) -
Undervisningssprog Dansk
Forudsætninger Det forudsættes, at den studerende har aflagt hvad der svarer til folkeskolens afgangsprøve for 10. klasse i fysik/kemi med mindst karakteren 02.
 

Læringsmål

Kursisterne skal kunne

 • beskrive atomers opbygning og grundstoffers placering i det periodiske system
 • beskrive bindinger mellem atomer
 • redegøre for kemiske reaktioner mellem ion-forbindelser
 • redegøre for kemiske reaktioner mellem molekyler
 • afstemme kemiske reaktionsskemaer for disse omsætninger
 • udføre enkle beregninger
 • udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr
 • registrere og efterbehandle observationer og data fra forsøgene
 • relatere observationerne fra det eksperimentelle arbejde til teorien
 • omgås kemikalier på forsvarlig vis i relation til problemstillinger fra hverdagen
 • perspektivere det faglige indhold til hverdagen og den aktuelle debat.  

Indhold

Kernestoffet er følgende:

Stoffers opbygning

 • Atomers, ioners, molekylers og saltes opbygning
 • Grundstoffernes periodiske system
 • De tre typer af kemiske bindinger (ion-, kovalent- og metal binding), elektronegativitet, polære og upolære bindinger og molekyler
 • De tre tilstandsformer
 • Kemiske forbindelsers fysiske og kemiske egenskaber, herunder deres opløselighedsforhold
 • Strukturisomeri for organiske molekyler
 • Cis/trans-isomeri for alkener

Navngivning

 • Navngivning af simple uorganiske og organiske forbindelser.

Mængdeberegninger

 • Mængdeberegninger hvor der indgår masse, molar masse, stofmængde, volumen, formel og aktuel koncentration, masse- og volumenprocent og ppm.
 • Tilstandsligningen for en idealgas
 • Beregning af pH i stærke syrer og baser

Kemiske reaktioner

 • Opskrivning af reaktionsskemaer for fældningsreaktioner, syre-base-reaktioner, redoxreaktioner og organiske reaktionstyper med henblik på at:
 • gøre rede for fældningsreaktioner og deres anvendelse
 • skrive reaktionsskemaer for stærke og ikke-stærke syrers og basers reaktion med vand samt stærke syrers og basers neutralisation
 • afstemme simple redoxreaktioner ved hjælp af oxidationstal og kunne gøre rede for metallers placering i spændingsrækken samt for korrosion
 • give eksempler på de organiske reaktionstyper substitution, addition, elimination og polymerisation
 • kunne beskrive endoterme og exoterme reaktioner, herunder eksempler på forbrændingsreaktioner

Stofkemi

Et udvalg af følgende grundstoffer og deres kemiske forbindelser: Oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen og svovl og følgende organiske stofgrupper: Alifatiske og cycliske carbonhydrider, halogenerede carbonhydrider, alkoholer og carboxylsyrer med henblik på at:

 • få kendskab til de teknisk-kemiske emner olie- og naturgasproduktion, opløsningsmidler og polymere forbindelser (PE, PP og PVC)
 • give eksempler på luft- og vandforurening og følgevirkninger heraf.  
 
 
Prøveform Skriftlig, 4 timer
Forberedelse Nej
Bedømmelsesform Karakter efter 7-trinsskalaen, Ekstern censur
Betingelser for indstilling Det er en betingelse for indstilling til eksamen, at den studerende har afleveret og fået godkendt rapporter over mindst 4 øvelser.
Tilladte hjælpemidler (ved prøven) Alle hjælpemidler er tilladt bortset fra kommunikation med omverdenen.
Elektronisk aflevering
Ja

 
 
Revisionsdato 15/01-2020