Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kemi B

A-KEMB-U2 Kemi B
Kursustype Obligatorisk kursus
Studieretning Adgangskursus
Udbydes

Efterår 1.+2. kvarter

Forår 3.+4. kvarter

Point (ECTS) -
Undervisningssprog Dansk
Forudsætninger Bestået Kemi C
 

Læringsmål

Kursisterne skal kunne

 • beskrive reaktionshastighed kvalitativt
 • beskrive forskellen på polære og upolære molekyler
 • relatere intermolekylære kræfter til fysiske egenskaber
 • redegøre for begrebet kemisk ligevægt
 • redegøre for syre-base ligevægte
 • beregne koncentrationsændringer ved forskydning af ligevægte
 • beregne koncentrationer og deraf pH for ikke-stærke syrer og ikke-stærke baser
 • registrere og efterbehandle observationer og data fra kemiske eksperimenter
 • relatere observationerne fra det eksperimentelle arbejde til teorien
 • perspektivere det faglige indhold til hverdagen og den aktuelle debat  
 

Indhold

Kernestoffet er følgende:

Stoffers opbygning

 • Polære og upolære molekyler
 • De intermolekylære bindinger dipol-dipol bindinger, Londonbinding og hydrogenbinding
 • Hydrofile og hydrofobe (lipofile) grupper samt opløselighedsforhold og blandbarhed

Kemisk ligevægt

Målet er at kunne anvende ligevægtsloven på homogene og heterogene ligevægte, herunder at kunne:

 • opskrive ligevægtsudtryk for homogene og heterogene ligevægte
 • opskrive ligevægtsudtryk for syrer, baser og amfolytter
 • beregne reaktionsbrøkers værdi og sammenholde værdierne med ligevægtskonstanter,
 • definere og foretage beregninger med KS og KB
 • redegøre for ligevægtes forskydning ved ændring af tryk, temperatur og koncentration, dels ved anvendelse af Le Chateliers princip for ligevægte, og dels ved beregning
 • beregne pH i stærke syrer og baser samt blandinger af disse

Reaktionshastighed

Kursisterne skal kvalitativt kunne gøre rede for fysiske og kemiske påvirkninger der har indflydelse på en reaktions hastighed, herunder homogen katalyse

Stofkemi

Målet er at få kendskab til alkoholer, phenoler, aldehyder, ketoner, carboxylsyrer, ethere, estere, fedtstoffer og polymere (PTFE, PS), samt til udvalgte uorganiske stofgrupper så kursisterne kan:

 • gøre rede for reaktionstyperne: substitution, addition, polymerisation, elimination, oxidation, kondensation og hydrolyse
 • navngive forbindelserne
 • gøre rede for fremstilling af nitrogenholdige kunstgødningsstoffer og for simple miljøaspekter ved anvendelse af disse i landbruget, samt for nitrogens kredsløb  
 
 
 
Prøveform Skriftlig, 4 timer
Bedømmelsesform Karakter efter 7-trinsskalaen, Ekstern censur
Betingelser for indstilling Det er en betingelse for indstilling til eksamen, at den studerende har afleveret og fået godkendt rapporter over mindst 4 øvelser.
Tilladte hjælpemidler (ved prøven) Alle hjælpemidler er tilladt bortset fra kommunikation med omverdenen.
Elektronisk aflevering
Ja

 
 
Revisionsdato 15/01-2020