Aarhus Universitets segl

Fysik B

A-FYSB-U2 Fysik B
Kursustype Obligatorisk kursus
Studieretning Adgangskursus
Udbydes

Efterår 1.+2. kvarter

Forår 3.+4. kvarter

Point (ECTS) -
Undervisningssprog Dansk
Forudsætninger Det forudsættes, at den studerende har aflagt folkeskolens afgangsprøve for 10. klasse i fysik/kemi med mindst karakteren 02.
 

Læringsmål

De studerende skal:

 • kende og kunne opstille og anvende modeller til en kvalitativ eller kvantitativ forklaring af fysiske fænomener
 • ud fra grundlæggende begreber og modeller kunne foretage beregninger af fysiske størrelser
 • ud fra en given problemstilling kunne beskrive og udføre fysiske eksperimenter med givet udstyr og præsentere resultaterne hensigtsmæssigt
 • kunne behandle eksperimentelle data med henblik på at diskutere matematiske sammenhænge mellem fysiske størrelser
 • gennem eksempler kunne perspektivere fysikkens bidrag til såvel forståelse af naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling
 • kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold
 • kunne løse skriftlige opgaver på B-niveau inden for nedenstående kernestofområder  

Indhold 

Kernestoffet omfatter følgende emner:

Energi

 • energiformer, energiomsætning og effekt samt nyttevirkning ved energiomsætning
 • kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
 • termisk energi
 • elektrisk energi
 • potentiel fjederenergi
 • ækvivalensen mellem masse og energi

Varmelære

 • temperaturbegrebet
 • energiforhold ved temperaturændringer og faseændringer
 • indre energi
 • termodynamikkens første hovedsætning
 • tilstandsligningen for en idealgas

Elektriske kredsløb

 • ladning, strømstyrke, spændingsfald, resistans, elektromotorisk kraft, elektrisk energi og effekt
 • kredsløb med lineære komponenter, herunder Ohms love

Mekanik

 • lineær bevægelse med konstant hastighed henholdsvis konstant acceleration
 • kraftbegrebet og Newtons love for lineær bevægelse
 • eksempler på kræfter, herunder tyngdekraft, gnidnings- og normalkraft, snor- og fjederkraft
 • bevægelse på skråplan
 • tryk og opdrift
 • arbejde
 • mekanikkens energisætning
 • effekt

Bølger

 • bølgers udbredelse og interferens, herunder begreberne periode, frekvens, bølgelængde, hastighed og amplitude
 • spejling, brydning og diffraktion
 • lyd og lys
 • optisk gitter
 • linjespektre og kontinuerte spektre
 • det elektromagnetiske spektrum, herunder synligt lys

Atom- og kernefysik

 • atomers og atomkerners bestanddele
 • atomers emission og absorption af stråling
 • fotoner og fotoelektrisk effekt
 • radioaktivitet, herunder henfaldstyper, aktivitet og henfaldsloven  
 
 
Prøveform Skriftlig, 4 timer
Der afholdes en skriftlig eksamen af 4 timers varighed.
Forberedelse Nej
Bedømmelsesform Karakter efter 7-trinsskalaen, Ekstern censur
Betingelser for indstilling Det er en betingelse for indstilling til eksamen, at den studerende har afleveret og fået godkendt rapporter over mindst 6 øvelser.
Tilladte hjælpemidler (ved prøven) Skrive - og tegnerekvisitter og evt. computer. Alle skriftlige hjælpemidler. Undtaget er mobiltelefoner!
Elektronisk aflevering Ja

 
 
Revisionsdato 15/01-2020