Aarhus Universitets segl

Engelsk B

A-ENGB-U2 Engelsk B
Kursustype Obligatorisk kursus
Studieretning Adgangskursus
Udbydes

Efterår 1.+2. kvarter

Forår 3.+4. kvarter

Point (ECTS) -
Undervisningssprog Engelsk
Undervisningsform Holdundervisning
Forudsætninger

Læringsmål 

De studerende skal kunne:

 • Sprogfærdighed

  ̶     forstå mundtlige engelske tekster og samtaler om almene og faglige emner

  ̶     udtrykke sig sammenhængende og forholdsvis flydende, herunder formulere egne synspunkter, i præsentation, samtale og diskussion på engelsk om almene og faglige emner med relativ høj grad af grammatisk korrekthed

  ̶     læse og forstå skrevne tekster på engelsk i forskellige genrer om almene og faglige emner 

  ̶     skrive klare, detaljerede og sammenhængende tekster på engelsk med forskellige formål om almene og faglige emner med en relativ høj grad af grammatisk korrekthed.

  Sprog, tekst og kultur

  ̶     analysere og beskrive engelsk sprog med anvendelse af relevant faglig terminologi

  ̶     gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

  ̶     analysere og fortolke tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode

  ̶     perspektivere tekster teknologisk, naturvidenskabeligt, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk

  ̶     analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien, USA og eventuelt andre engelsksprogede regioner med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om teknologiske, naturvidenskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

  ̶     orientere sig i et engelsksproget stof, herunder forholde sig kritisk til stoffet

  ̶     anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler

  ̶     demonstrere viden om fagets identitet og metoder.


Indhold

Kernestoffet omfatter:

 • det engelske sprogs grammatik, udtale, ortografi og tegnsætning

  ̶     ordforråd og idiomer

  ̶     principper for tekstopbygning

  ̶     standardsprog og variation, herunder teknologisk og naturvidenskabeligt fagsprog

  ̶     almene og faglige kommunikationsformer og kommunikationsstrategier

  ̶     det engelske sprog anvendt som globalt lingua franca

  ̶     tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster

  ̶     et genremæssigt varieret udvalg af fiktive tekster af engelsksprogede forfattere

  ̶     tekster, der behandler emner af teknisk og naturvidenskabelig karakter

  ̶     tekster, der tilsammen beskriver væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA

    
Prøveform Skriftlig + mundtlig, 4 timer/25 minutter

Mundtlig prøve:
Der afholdes en individuel todelt mundtlig prøve: forberedelse 50 min. + 25 min. eksamination inkl. votering. Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, sprogligt ubearbejdet prøvemateriale, der er tematisk tiknyttet et studeret emne. Prøvematerialet skal bestå af en eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der angiver, hvordan den studerend eskal arbejde med teksterne. Eksaminationen indledes af eksaminanden med en mundtlig præsentation på 5-8 minutter og former sig derefter som en satale mellem eksaminand og eksaminator om det ukendte tekstmateriale og med inddragelse af relevante studerende emner.

Alle hjælpemidler må benytte stil forberedelsen, dog må eksaminanden ikke have kontakt med omverdenen eller benytte adgang til internettet, undtaget eventuelle online ordbøger eller digitale læremidler benyttet i undervisningen.

Skriftlig eksamen: Der afholdes en todelt 4-timers skriftlig prøve. Den første time af prøven er uden hjælpemidler - computer må heller ikke benyttes. Efter senest en time indsamles alle besvarelserne af prøvens 1. del, og herefter må alle hjælpemidler – undtaget nettet – benyttes til besvarelse af anden del af opgavesættet.
Hele opgavesættet udleveres ved prøvens start. De studerende må således gerne påbegynde anden delprøve i løbet af den første time, men hjælpemidlerne må først anvendes, når første delprøve er afleveret. Besvarelsen af første delprøve skal holdes adskilt fra besvarelsen af anden delprøve.

Bedømmelsesform Karakter efter 7-trinsskalaen, Ekstern censur
Betingelser for indstilling Den studerende skal have afleveret og fået godkendt 6 skriftlige opgaver.
Elektronisk aflevering Ja
2.del af besvarelsen skal afleveres elektronisk
Reeksamen Der er mulighed for reeksamen
Revisionsdato 12/01-2022