Aarhus Universitets segl

Dansk C

A-DANC-BU1 Dansk C (AK-basis)
Kursustype Obligatorisk kursus
Studieretning Adgangskursus
Udbydes

Efterår 1.+2. kvarter

Forår 3.+4. kvarter

Point (ECTS) -
Undervisningssprog Dansk
Undervisningsform Holdundervisning
 

Læringsmål

De faglige mål er de overordnede pejlemærker for undervisningen. Målene er faglige slutmål, dvs. målestokken for de studerendes danskfaglige kompetencer efter endt undervisning. Den studerende skal:

 • kunne foretage en historisk læsning med redegørelse for temaer samt diskussion og perspektivering heraf
 • kunne placere tekster i en litteratur- og/eller idehistorisk sammenhæng
 • kunne vurdere og forholde sig kritisk til tekster og massekommunikative udtryksformer
 • kunne beskrive en teksts sproglige virkemidler
 • kunne beherske grundlæggende grammatiske kategorier
 • kunne beherske tegnsætning og retskrivning
 • kunne udtrykke sig korrekt og varieret både i skrift- og talesprog
 • kunne holde oplæg i forbindelse med stileskrivningen have en sikker fornemmelse af forskellen mellem begreberne resumé, referat, redegørelse, diskussion, beskrivelse og analyse  

Indhold

a. Tekstarbejde

Tekstarbejdet omfatter læsning og metodisk analyse af litterære tekster, sagprosatekster og massekommunikative tekster. Ligeledes kan billeder og andre udtryksformer inddrages. Teksterne perspektiveres ud fra en eller flere forskellige synsvinkler, f.eks. en litteraturhistorisk, en samfundsmæssig, en psykologisk, en kulturhistorisk eller anden relevant synsvinkel. Periodelæsning skal være repræsenteret ved emner fra mindst to historiske perioder. Emnerne kan være tematisk orienterede. Ét emne skal omhandle tiden før 2. Verdenskrig samt ét emne tiden efter 2. verdenskrig. Herudover eller i kombination med de to periodeemner kan der læses historisk tematiske forløb, hvor litterære tekster og andre udtryksformer fra to eller flere perioder indgår. Der arbejdes med mindst ét hovedværk, der kan være af såvel skøn- som faglitterær som af massekommunikativ og filmisk karakter.

b. Det sproglige arbejde

Målet er at de studerende:

 • udvikler deres bevidsthed om sprog og sproglige udtryksformer og opnår færdigheder i at kommunikere korrekt, præcist, nuanceret og hensigtsmæssigt
 • tilegner sig viden om sprogets normer for stavning, bøjning, orddannelse, betydning, syntaks, tegnsætning m.v.

c. Det skriftlige arbejde

Der afleveres minimum skriftlige opgaver, der i omfang svarer til 4 stile. Den skriftlige undervisning har til opgave at give den studerende:

 • et bevidst og ubesværet forhold til det at formulere sig
 • evne til at tænke, erkende og formidle gennem skrivning
 • evne til at beherske forskelle fremstillingsformer
 • evne til at meddele sig informativt om sagsforhold
 • evne til at formulere sig personligt om erfaringer og synspunkter

d. Det mundtlige arbejde

Undervisningens mål er at udvikle de studerendes bevidsthed om det mundtlige udtryks betydning for tankevirksomhed, oplevelse og forståelse. De studerende skal således:

 • kunne referere, fortælle, læse op og holde oplæg
 • kunne fremstille og redegøre for tolkninger, synspunkter og sagsforhold
 • kunne deltage i fri eller emnestyret samtale og diskussion  
 
 
Prøveform Skriftlig + mundtlig, 4 timer / 20 min.
Mundtlig prøve:
Der trækkes en ukendt tekst, der har relevans i forhold til det gennemgåede pensum. Eksaminanden har derefter 40 minutters forberedelsestid, hvor der forberedes et 5-10 minutters oplæg om teksten. I oplægget skal indgå en redegørelse for teksten og dens hovedtemaer og der skal desuden være en diskussion af teksten og det læste pensum skal inddrages.
Derefter følger en samtale mellem eksaminand og eksaminator om tekst og relevante perspektiver i forhold til læst pensum. Eksaminationen varer 20 inkl votering.

Skriftlig prøve: 4 timer
Bemærk: aflevering sker elektronisk fra egen PC.
Bedømmelsesform Karakter efter 7-trinsskalaen, Ekstern censur
Betingelser for indstilling Det er en betingelse for indstilling til eksamen, at den studerende har afleveret og fået godkendt minimum 4 stile. Desuden skal være afholdt et mundtligt foredrag.
Tilladte hjælpemidler (ved prøven)

Skriftlig: PC, inkl. (evt. elektroniske) ordbøger. Links til accepterede ordbøger er tilgængelige i Digital Eksamen.

Mundtlig: Under forberedelsen må alle hjælpemidler anvendes - dog ikke Internettet eller kommunikation med omverdenen.

Elektronisk aflevering via CampusNet Ja
Reeksamen Der er mulighed for reeksamen
 
 
Revisionsdato 15/01-2020