Aarhus Universitets segl

Svovl i atmosfæren kommer også fra landbruget

For første gang har forskere kunnet sætte tal på, hvor meget husdyrgødning bidrager til atmosfærens indhold af svovl.

Aarhus Universitets undersøgelser viser, at emissionen af svovlbrinte især kommer via fordampning fra gylle i svine- og kvægstalde. Foto: Colourbox.

I de nuværende emissionsopgørelser og klimamodeller antages det, at landbrugsproduktionen ikke bidrager til atmosfærens indhold af svovl. Men det er en forkert antagelse, viser et nyt studie fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, som netop er blevet offentliggjort i det ansete naturvidenskabelige tidsskrift Nature Communications.

Svovl udledes fra husdyrgødning i form af svovlbrinte, der hurtigt omdannes i atmosfæren til svovldioxid, og som dermed har samme effekter som svovldioxid. Studiet viser, at i husdyrtætte områder udgør svovl fra husdyrgødning omkring halvdelen af det hidtil kendte udslip af svovl (i form af svovldioxid) til atmosfæren. Det svarer til, at omkring en tredjedel af atmosfærens samlede udslip af svovl i Danmark udgøres af svovlbrinte fra husdyrgødning.

Umiddelbart kan det undre, at det er blevet overset, at landbruget er en så stor bidragsyder til atmosfærens indhold af svovl. Der eksisterer imidlertid kun få og afgrænsede undersøgelser på området, både i Danmark og i andre lande.

Det skyldes blandt andet, at det har været meget vanskeligt at måle svovlemissioner fra husdyrproduktionen, forklarer lektor Anders Feilberg fra Institut fra Ingeniørvidenskab på Aarhus Universitet, som er en af forskerne bag undersøgelsen:

"Med udviklingen af PTR-MS (proton-transfer-reaction mass spectrometry) er det blevet muligt at monitorere emissionerne af svovlforbindelser fra husdyrbruget med stor sikkerhed og høj tidsopløsning, hvilket giver et omfattende og detaljeret datamateriale," siger Anders Feilberg.

PTR-MS er i princippet en online vægt, der vejer luftens molekyler og tæller deres antal.

Nye muligheder for at begrænse emissionen

I atmosfæren indgår svovl i kemiske forbindelser med andre stoffer og danner sundhedsskadelige partikler.

På den baggrund er der i de senere år gennemført en stor indsats for at reducere indholdet af svovl i atmosfæren. Her er der af gode grunde blevet fokuseret på de velkendte kilder til svovl i atmosfæren. Det er primært olie, kul og naturgas, som afgiver svovl til atmosfæren via forbrændingsmotorer, kraftværker m.m.

Studiet giver derfor nye muligheder for at arbejde mere målrettet med at reducere emissionen af svovl fra husdyrbruget.

Undersøgelserne viser, at emissionen af svovlbrinte især kommer via fordampning fra gylle i svine- og kvægstalde. Herudover er der et forholdsvis lille tab i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Aktuelt gennemfører Aarhus Universitet en række forskningsaktiviteter rettet mod udviklingen af teknologier til rensning af luft fra stalde og teknologier til at reducere fordampning fra husdyrgødning. Sådanne teknologier vil kunne bidrag til at reducere emissionen af svovl.

Anders Feilberg peger dog på, at emissionen af svovlbrinte fra landbruget formodentligt allerede er blevet reduceret. Det skyldes, at der er en tæt relation til emissionen af ammoniak. Og her har en lang række handlingsplaner for bedre udnyttelse af næringsstoffer i husdyrgødningen bidraget til reducerede emissioner.

"Tilsvarende giver gylleforsuring, som ligeledes anvendes med henblik på at reducere tabet af ammoniak, også en betydelig reduktion i svovlbrintedannelsen," forklarer Anders Feilberg.

Påvirker klimamodeller

Den ny viden har også betydning for udviklingen af klimamodeller. Som nævnt indgår svovl i kemiske forbindelser med andre stoffer og danner luftbårne partikler. Partiklerne reflekterer solens stråler, og dermed reduceres den globale opvarmning, som blandt andet forårsages af klimagasser. Samtidig bidrager partiklerne til skydannelse, der også øger refleksionen.

"Hidtil er landbrugets bidrag ikke blevet inddraget i klimamodellerne, og især på globalt plan vil den nye viden kunne bidrage til forbedring af klimamodeller," siger Anders Feilberg.

Der er dog behov for flere målinger i flere lande, før betydningen på globalt plan kan afklares.

Læs mere

Contribution of livestock H2S to total sulfur emissions in a region with intensive animal production. Af Anders Feilberg, Michael Jørgen Hansen, Dezhao Liu & Tavs Nyord, Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet.

Kontakt

Lektor Anders Feilberg
Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: af@eng.au.dk
Tlf. 30896099