Aarhus Universitets segl

Nyt bioraffineringsanlæg på AU Foulum skal bidrage til grøn omstilling

Den 25. juni 2019 indvies et nyt demonstrationsanlæg til udvinding af protein fra græs. Anlægget skal give viden til etablering af fuldskala anlæg i praksis.

Slutproduktet er et fint grønt proteinpulver - udvundet af græs. Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto.

Dyrkning af flerårige afgrøder, som f.eks. græs og kløvergræs indebærer en lang række fordele for miljø og klima. Græs kan dyrkes uden anvendelse af pesticider, og forsøg på AU Foulum har vist, at udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet reduceres betydeligt, når der dyrkes flerårige græsafgrøder.

I Danmark er der er flere områder, hvor der er særlig stor risiko for tab af kvælstof. På disse arealer kan udvaskningen undgås ved at dyrke vedvarende græs i stedet for korn. Tilsvarende kan græsdyrkning uden anvendelse af pesticider være en mulighed i vandindvindingsområder.

Men hvad skal man så bruge alt det græs til?

Græs kan selvfølgelig anvendes til kvægfoder, men der er mange andre muligheder. Frisk græs indeholder omkring 20 procent protein, og forskning på AU Foulum har vist, at protein udvundet fra grøn biomasse kan anvendes som proteinfoder til grise og fjerkræ.

Og hvis proteinet raffineres yderligere, så kan det anvendes som fødevareingrediens. Herudover er der restprodukter, der kan anvendes til kvægfoder, bioenergi, og som grundlag for produktion af kemikalier og andre produkter.

Men før forskerne anbefaler bygning af bioraffineringsanlæg, er det nødvendigt at få mere viden om hvordan et bioraffineringsanlæg i fuld skala skal indrettes og hvilke omkostninger der knytter sig til produktionen.

Demonstrationsanlæg på AU Foulum

Hidtil har forskningen foregået i laboratorier og på et mindre eksperimentelt anlæg, men en række landbrugsvirksomheder og fonde bevilgede i 2018 penge til bygning af et bioraffineringsanlæg i demonstrationsskala på Aarhus Universitet i Foulum. Byggeriet af anlægget er fuld gang, og det vil blive indviet ved et arrangement den 25. juni.

- Det nye anlæg vil gøre det muligt at arbejde med optimering af både teknologier og bioraffineringsprocesser, forklarer lektor Morten Ambye-Jensen fra Institut for Ingeniørvidenskab, som leder projektet.

Det nye anlæg på vil kunne forarbejde 10-20 tons frisk biomasse i timen. Og det betyder, at husdyrforskerne på AU Foulum nu får tilstrækkeligt foder til at gennemføre mere omfattende fodringsforsøg. 

Hidtil har det ikke været muligt at producere græsprotein i større skala, og det har selvsagt begrænset mulighederne for at gennemføre fodringsforsøg.

- Anlægget skal levere et solidt datagrundlag, således at både landmænd og virksomheder får et grundlag for at tage økonomiske beslutninger i forbindelse med etablering af bioraffineringsanlæg, dyrkning af græs og anvendelse af grønt protein, siger Morten Ambye-Jensen.

Han opfordrer alle interesserede til at deltage i indvielsesarrangementet den 25. juni, hvor det bliver muligt se og høre om det nye anlæg og få et indblik i mulighederne for fremtidige test og udviklingsprojekter.

På samme tidspunkt afholdes der på AU Foulum en international konference: ”Circular Bioeconomy Days”, hvilket betyder at der vil være et stort internationalt islæt ved indvielsesarrangementet.


Økonomisk støtte

Byggeri af anlægget støttes økonomisk af: Arla, Danish Crown, DLG, DLF, GUDP, Region Midtjylland og Aarhus Universitet.